Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

z 27. apríla 2016

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku.

 

Rešpektujeme vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované firmou Marcel Závodný, Čiernomorská 1, 040 12 Košice IČO: 45367248, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Sme zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazy „my“, „nami“, „naše“, „Marcel Závodný“ použité na tejto stránke sa vzťahujú na firmu Marcel Závodný. „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku.

Zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. My ako prevádzkovateľ zhromažďujeme len tie údaje ktoré sú nevyhnutné pre potreby objednania našich služieb, a teda na základe povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov (právny titul „plnenie zmluvy“).

Uchovávané osobné údaje sú:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum a miesto svadby a typ sobáša.

Môžete nám poskytnúť vašu emailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách. Chceme Vás ubezpečiť, že firma Marcel Závodný prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

 • Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona. Údaje, pokiaľ sú vytlačené, sa nachádzajú vo verejne neprístupnej miestnosti určenej len pre osobu Marcel Závodný.
 • Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou firmouudržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získavame (heslovanie, šifrovanie, … ).
 • Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na potreby objednania našich služieb a na zabránenie porušenia zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
 • Firma Marcel Závodnýnebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 • Firma Marcel Závodnýmôže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností:
  • Vaše údaje sú poskytované tretím stranám len v nevyhnutnej miere, ktorá je potrebná pre chod internetovej stránky,a prípadne kuriérskej spoločnosti SPS Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie osobných údajov na iný účel.
  • Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv firmy Marcel Závodnýalebo ich zákazníkov a verejnosti.
  • Naša firmanebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej emailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte súhlas (napríklad prvým kontaktom nás z Vašej strany).

 

Naša firma ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše otázky alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme na dobu neurčitú a vypovedať ju môžte písomne bez udania dôvodu vždy k 31.decembru aktuálneho kalendárneho roka. Písomná výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane doručená najneskôr 2 mesiace vopred.

 • Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje firme Marcel Závodný.
 • Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
 • Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu firmumailom na marcelzavodny@gmail.com a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

 

 • Celý rozsah smernice, ktorou sa riadia tieto zásady pre spracovanie a ochranu osobných údajov, nájdete na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

 

 

Platné od 25.5.2018

 

Comments are closed